Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle brugerbetingelser for den digitale tjeneste ”GooBox” Version 1.1 af 10. maj 2022

1. Indledning
1.1. GooBox er en digital service, der via eks. brugerens hjemmeside viser anmeldelser på Google.

1.2. GooBox ejes og drives af GooBox ApS, CVR-nr. 36543434 (i det følgende benævnt administrator). Disse betingelser er sammen med brugerens oprettelses bekræftelse det samlede aftalegrundlag for brugerens aftale med administrator i forbindelse med brugerens anvendelse af Goobox.

1.3. Når Brugeren opretter sig som bruger af GooBox, accepterer brugeren samtidig disse betingelser som gældende ved enhver anvendelse af GooBox.

 1. Brugeroprettelse
  2.1. Alene erhvervsdrivende kan oprettes som bruger af GooBox.

  2.2. I forbindelse med oprettelsen på GooBox er brugeren forpligtet til at oplyse fulde navn og adresse på brugerens virksomhed samt brugerens CVR-nr., tlf.nr., e-mail og tegningsberettiget person(er).

  2.3. Ved oprettelsen indestår brugeren for, at de afgivne oplysninger er korrekte, præcise og fuldstændige, og brugeren forpligter sig til løbende at opdatere sine brugeroplysninger i overensstemmelse med de faktiske forhold.

  3. Anvendelse af GooBox
  3.1. Ved oprettelse af en GooBox indestår brugeren for at overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder Forbrugeraftaleloven, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven.

  3.2. Administrator er berettiget til uden varsel at slette GooBoxen.

  3.3. Brugeren accepterer at skadesløsholde administrator for ethvert tab, som administrator måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som administrator måtte afholde som følge af, at indhold oprettet via GooBox viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

  3.4. Brugeren må ikke anvende Goobox som kommunikationsmiddel til generelt at reklamere for eller fremme salget af øvrige produkter eller tjenester.

 2. Administrators ansvar
  4.1. Administrator er ikke selv moderator eller leverandør af produkter eller tjenester, der annonceres via GooBox. Administrator er alene aftalepart med brugeren om oprettelse af brugerkonti på GooBox.

  4.2. Det er udelukkende bruger og brugerens slutkunde, der er part i de eventuelle opslag gennem GooBox. Administrator påtager sig derfor ikke noget ansvar i forbindelse med evt. misligholdelse af købsaftalen, som formidles ved brugen af Goobox, herunder for tab, tab af fortjeneste, driftstab, tab af goodwill, forøgede udgifter eller følgetab.

  4.3. Administrator er i ethvert henseende uden ansvar eller risiko for data indtastet gennem GooBox, herunder indtastningsfejl, opkoblingsfejl, eller om slutkunden i øvrigt fortryder eks. køb i henhold til lovgivningens regler herom.

  4.4. Såfremt administrator bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående bestemmelser, er administrators ansvar over for brugeren eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til den samlede betaling, som brugeren har betalt til administrator i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar.

  4.5. Administrator yder ingen form for driftsgaranti af GooBox. Administrator har til enhver tid ret til uden varsel at ændre funktionalitet af GooBox, herunder foretage tekniske ændringer og ændre design, vedligeholdelse m.v.
 3. Administrators rettigheder
  5.1. Ved sin oprettelse som bruger giver brugeren administrator ret til en ubegrænset, vederlagsfri, og overdragelig ret til at tilgængeliggøre, lagre og vise brugerens annoncer samt til administrators markedsføringsformål.

  5.2. Alle immaterielle rettigheder knyttet til GooBox, herunder men ikke begrænset til samtlige informationer, indtastede data, grafik, design, funktionalitet, program, tekst, tilkommer udelukkende administrator.
 4. Betalingsvilkår og abonnement
  6.1. Brugeren skal til administrator betale
  - ét oprettelsesgebyr i forbindelse med sin oprettelse som bruger af GooBox, og
  - ét fast månedlig abonnement.

  6.2. Administrators nuværende priser og abonnementstyper fremgår af administrators hjemmeside www.goobox.dk

  6.3. Den faste månedlige abonnementsbetaling forfalder månedsvis forud, og trækkes automatisk hos brugerens pengeinstitut ved start af hver månedsperiode eller samlet på årsbasis.

  6.4. Brugeren tilmeldes ved sin oprettelse automatisk til en fast abonnementsbetaling for betaling af det månedlige abonnement via automatisk tilmeldt kontotræk hos brugerens, og brugeren accepterer, at administrator opbevarer brugerens betalingskonto oplysninger, ligesom brugeren accepterer, at der er tale om en tilbagevendende betaling.

  6.5. Administrator forbeholder sig ret til at ændre abonnementspriserne på et løbende aftaleforhold med 1 måneds varsel. I så fald vil administrator give meddelelse herom direkte til brugeren til den e-mailadresse, som brugeren har oplyst ved oprettelsen. Hvis brugeren ikke ønsker at være bundet af de nye priser, skal brugeren opsige sit abonnement inden 1 måned fra den dag, hvor meddelelse herom er kommet frem til brugeren. Opsiger brugeren ikke sit abonnement inden denne frist, vil brugeren være bundet af de nye priser fra den dag, de træder i kraft.

 5. Persondata
  7.1. Brugeren videregiver navn og adresse på de tegningsberettigede i brugeren til administrator.

  7.2. Administrators formål/de legitime interesser administrator forfølger med at indhente og lagre oplysninger om de tegningsberettigede personer hos brugeren er sikker verificering af, hvem der handles med. Hjemlen til at indhente oplysningerne er at finde i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. Oplysningerne slettes igen efter aftalens udløb. Oplysningerne videregives ikke til 3. mand og overføres ikke til lande udenfor EU.

  7.3. Brugeren er forpligtet til at informere de tegningsberettigede i brugeren om at administrator lagrer deres ovenstående personoplysninger i forbindelse med denne aftale, samt forholdene i pkt. 7.2.

 6. Opsigelse
  8.1. Aftalen løber 3 måneder ad gangen, og fornys automatisk ved udløbet af hver aftaleperiode. Brugeren kan uden varsel opsige aftalen til ophør ved udgangen af en igangværende aftaleperiode. Opsigelse skal ske skriftligt til info@goobox.dk

 7. Overdragelse eller ændringer af brugerbetingelser
  9.1. Administrator er berettiget til at overdrage hele eller dele af aftalen med brugeren til tredjemand.

  9.2. Administrator forbeholder sig ret til løbende at ændre disse brugerbetingelser og offentliggøre nye versioner. I så fald vil administrator give meddelelse herom til bruger via e-mail. Den nye version af disse brugerbetingelser træder i kraft en måned efter den dag, hvor versionen er offentliggjort på administrators hjemmeside. Hvis brugeren ikke ønsker at, at den nye version af brugerbetingelserne skal være gældende mellem parterne, er brugeren forpligtet til at give meddelelse herom til administrator inden udløbet af ovennævnte månedsperiode. Brugers meddelelse herom betragtes i så fald som en opsigelse af aftalen.

 8. Tvister
  Enhver retssag mellem administrator og brugeren skal anlægges ved byretten i Viborg som aftalt værneting i første instans. Administrator er dog berettiget til at anlægge retssag mod en bruger i overensstemmelse med dansk rets almindelige værnetingsregler.